Ang Salita ng Diyos Biblia Hardcover

Sale price ₱1,113.00 Regular price ₱1,236.00

Shipping calculated at checkout.

Ang "ANG SALITA NG DIOS ASD" ay isang bagong salin ng Biblia sa wikang Pilipino na pinasinayaan at sinuportahan ng Biblica. Ang Biblica ay isang organisasyon na ang hangarin ay makapaglimbag ng salin ng Biblia na tama, malinaw, natural at maayos ang pagkagamit ng mga salita, upang makatulong sa pampubliko at pribadong pagbabasa ng Biblia; gayon din sa pagtuturo at pagpapahayag nito, at sa iba pang paglilingkod sa simbahan. Nagpagal ang mga nagsalin nito upang maisakatuparan ang nasabing hangarin. Nagkakaisa ang mga tagapagsalin translators sa kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Salita ng Dios. Naniniwala rin sila na narito ang kasagutan sa pangangailangang espiritwal ng buong sanlibutan at ito ang gabay tungo sa magandang buhay at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dagdag na impormasyon tungkol sa salin na ito ay basahin sa Paliwanag Tungkol sa Salin na ito na makikita sa pahina iv. Nakikita rin sa likod ang ilang mga tulong para sa inyo na gustong mag-aral ng Biblia. Ang Talaan ng mga Paksa pahina 393 ay nagbibigay ng reference aklat, kabanata at talata kung saan makikita ang mga importanteng mga paksa sa Biblia. Ang Talaanng mga Salitang Kailangang Ipaliwanag pahina 408 ay nagbibigay ng kahulugan ng ilang mga salita na makikita sa Biblia. Ang mga mapa sa likod ay makakatulong kung saan makikita ang mga lugar na nababanggit sa Biblia. Purihin ang Dios dahil sa pamamagitan ng kanyang biyaya at katapatan ay natapos ang salin na ito. Sa kanya ang lahat ng papuri magpakailanman.